PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ NETRANSAKČNÍCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: Červenec 2016

Tyto internetové stránky provozuje společnost C & J Clark International Limited, 40 High Street, Street, Somerset, England BA16 0EQ (identifikační číslo společnosti 00141015) (Clarks). Tyto podmínky používání (Podmínky) upravují váš přístup na tyto stránky a jejich používání. Přístupem na tyto stránky s těmito podmínkami souhlasíte. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepřistupujte na tyto internetové stránky ani je nepoužívejte.

1. POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK A ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK

Společnost Clarks poskytuje přístup na tyto internetové stránky za předpokladu dodržování těchto podmínek. Společnost Clarks poskytuje přístup na tyto internetové stránky bezplatně a přístup na ně může kdykoli bez uvedení důvodu a předchozího upozornění ukončit. Společnost Clarks může tyto podmínky kdykoli přepracovat. Používáním těchto internetových stránek poté, co na nich budou zveřejněny změny těchto podmínek, vyjadřujete svůj souhlas s přepracovanými podmínkami.

Tyto internetové stránky poskytujeme tak, jak jsou, a pouze pro všeobecné informační účely. Žádný obsah těchto internetových stránek není míněn jako rada, kterou byste se měli řídit. Než podniknete jakékoli kroky na základě jakéhokoli obsahu na těchto internetových stránkách nebo než se těchto kroků zdržíte, poraďte se s příslušným odborníkem či specialistou. Nezaručujeme, že tyto internetové stránky budou: (i) přesné, úplné ani aktuální; (ii) bezpečné, v nepřetržitém provozu, bez chyb a bez virů; (iii) kdykoli dostupné; (iv) vhodné pro jakýkoli účel, pro který je zamýšlíte používat.

2. OCHRANNÉ ZNÁMKY

Všechny ochranné známky, obchodní názvy, ochranné známky pro služby a loga použité na těchto internetových stránkách jsou vlastněny nebo registrovány na: (i) společnost Clarks; (ii) společnosti ve stejné skupině společností jako Clarks nebo (iii) nezávislé třetí strany, jejichž materiály nebo technologie společnost Clarks integruje do svých výrobků nebo jejichž služby využívá na podporu své obchodní činnosti. Příslušní vlastníci nebo držitelé registrace těchto ochranných známek, obchodních názvů, ochranných známek pro služby a log si na ně ponechávají všechna práva. Na základě vašeho přístupu k našemu používání těchto internetových stránek není poskytována žádná licence ani právo používat takové ochranné známky, obchodní názvy, ochranné známky pro služby a loga, pokud to není nutné pro umožnění řádného zobrazení internetových stránek na vašem zařízení pro vaše osobní nekomerční použití.

3. VLASTNICTVÍ OBSAHU

Obsah těchto internetových stránek, včetně designu, textu, obrázků, log, grafiky, softwaru, zdrojového kódu, aplikací, videí a zvukových složek (Obsah) je výhradním vlastnictvím společnosti Clarks anebo jejích poskytovatelů licencí a je chráněn autorským zákonem a dalšími zákony, které se týkají práv duševního vlastnictví. Společnost Clarks poskytuje obsah výlučně pro vaše osobní nekomerční použití. Jakékoli komerční používání těchto internetových stránek nebo obsahu (jako celku nebo částí) je přísně zakázáno, a to včetně distribuce, úprav, publikování nebo prodeje jakéhokoli obsahu.

4. UŽIVATELSKÝ OBSAH

Nesete výlučnou odpovědnost za komentáře, videa, obrázky, fotografie, informace, návrhy, nápady, koncepce, technologie, data a další sdělení, které odešlete, umístíte, na které uvedete odkaz nebo které jinak zpřístupníte na těchto internetových stránkách nebo jejich prostřednictvím (uživatelský obsah). Je vaší výlučnou odpovědností zajistit, aby veškerý vámi odeslaný uživatelský obsah byl v souladu se všemi příslušnými zákony a nařízeními, včetně těch, které se týkají duševního vlastnictví a práv na soukromí třetích stran. Před odesláním nebo umístěním uživatelského obsahu nebo uvedením odkazu na něj na těchto internetových stránkách se musíte ujistit, že na tento uživatelský obsah vlastníte všechna práva duševního vlastnictví nebo že jste schopni společnosti Clarks udělit následující povolení a že odesláním obsahu neporušujete práva na soukromí jakékoli třetí strany. Společnost Clarks si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout publikování, odstranění, úpravu nebo změnu uživatelského obsahu. Společnost Clarks může monitorovat a kontrolovat uživatelský obsah, který odešlete, ale není to její povinností. Společnost Clarks neschvaluje žádný uživatelský obsah ani jakékoli myšlenky, názory, materiály či jiné informace, které obsahuje.

Pokud na tyto stránky nebo jejich prostřednictvím odešlete nebo umístíte uživatelský obsah nebo na něj uvedete odkaz či jej jinak zpřístupníte, vyjadřujete svůj souhlas, že se nejedná o důvěrné informace. Odesláním uživatelského obsahu udělujete společnosti Clarks (a také všem společnostem ve stejné skupině společností jako Clarks) celosvětovou, neomezenou, nevýhradní, přenosnou, neodvolatelnou a bezplatnou licenci k používání, kopírování, upravování, přizpůsobování, zobrazování, překládání, zpřístupňování, poskytování sublicence, úpravu a tvorbu odvozených děl z obsahu, ať už jako celku nebo částí, pomocí jakýchkoli prostředků nebo médií, které jsou známy nebo které budou vyvinuty později (licence). Na základě licence si ponecháváte vlastnictví všech práv duševního vlastnictví ve svém uživatelském obsahu.

Souhlasíte, že na tyto internetové stránky neumístíte žádný uživatelský obsah, který: (i) je nezákonný, urážlivý, pomlouvačný, podvodný, nepravdivý, zavádějící, ohrožující, hanlivý, pornografický, neslušný, útočný nebo diskriminující z důvodu věku, zdravotního postižení, pohlaví, rodinného stavu, rasy, náboženství nebo přesvědčení, sexuální orientace nebo jinak charakteristický; (ii) usiluje o nebo nabízí obchodování či služby; (iii) je důvěrný; (iv) porušuje práva duševního vlastnictví nebo právo na soukromí třetí strany; (v) představuje někoho jiného nebo jinak zkresluje vaši identitu, (vi) ruší, kompromituje nebo zasahuje do těchto internetových stránek nebo jiných internetových stránek, které provozujeme, nebo (vii) jinak porušuje tyto podmínky.

5. ZAKÁZANÉ CHOVÁNÍ

Nesmíte: (i) rušit, ohrožovat nebo jinak zasahovat do těchto internetových stránek nebo jiných internetových stránek, které provozujeme; (ii) přistupovat k jakýmkoli datům nebo jiným informacím, které nejsou vaše, přístupem na zabezpečený server, účet, k souboru nebo do databáze společnosti Clarks; (iii) nahrávat nebo odesílat viry, chyby, poškozené soubory nebo odkazy nebo jiná data či škodlivý obsah, který by mohl poškodit tyto internetové stránky nebo jiné stránky, které provozujeme, nebo jakýkoli software nebo vybavení, které patří nám nebo některé z třetích strann; nebo (iv) se pokoušet provádět některé z činností uvedených v tomto odstavci.

6. ODSTRANĚNÍ OBSAHU

Pokud se domníváte, že jakýkoli obsah nebo uživatelský obsah na těchto internetových stránkách narušuje vaše práva duševního vlastnictví nebo práva na soukromí, porušuje tyto podmínky nebo je jinak nezákonný, neprodleně nás kontaktujte na adrese customercare@clarks.com.

7. OBRÁZKY PRODUKTŮ

Obrázky produktů na těchto internetových stránkách slouží pouze pro ilustraci. Skutečné výrobky dostupné v našich obchodech nebo prostřednictvím našich kanálů e-komerce se mohou lišit od obrázků zobrazovaných na těchto internetových stránkách.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

Odešlete-li společnosti Clarks prostřednictvím těchto internetových stránek nějaké osobní údaje, budou použity v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na http://www.clarks.co.uk/PrivacyPolicy.

9. ODKAZY

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran, které nejsou pod kontrolou společnosti Clarks. Společnost Clarks není odpovědná za jakékoli odkazované internetové stránky ani je nepodporuje. Odkazované internetové stránky mohou mít své vlastní podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů, kterými se řídí přístup a jejich používání. Společnost Clarks nenese odpovědnost za žádné škody ani závazky, které jste utrpěli v důsledku návštěvy internetových stránek jakékoli třetí strany. Internetové stránky třetí strany mohou obsahovat odkaz na tyto stránky. Společnost Clarks nepodporuje žádné internetové stránky, které odkazují na tyto stránky ani není k takovým stránkám přidružena. Pokud jste se na tyto stránky dostali kliknutím na odkaz na internetových stránkách třetí strany, řídí se váš přístup na tyto stránky a jejich používání těmito podmínkami a nikoli podmínkami internetových stránkách třetí strany, která vás na ně odkázala.

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Jste-li uživatel spotřebitel (tzn. že na tyto internetové stránky přistupujete nebo je používáte za svou osobu a ne v rámci podnikatelské nebo obchodní činnosti), společnost Clarks a její ředitelé, úředníci, zaměstnanci, zástupci, poskytovatelé licencí, výrobci anebo dodavatelé neponesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku přístupu k těmto internetovým stránkám nebo jejich používáním, která společnost Clarks nemohla v důsledku vašeho přístupu k těmto stránkám nebo jejich používání rozumně předvídat. Pokud vám vznikne ztráta nebo utrpíte škodu, kterou společnost Clarks mohla rozumně předvídat v důsledku vašeho přístupu k těmto internetovým stránkám a jejich používání, nepřesáhne odpovědnost společnosti Clarks vůči vám celkovou částku 100 £ (nebo ekvivalent v místní měně, pokud žijete mimo Spojené království).

Jste-li uživatel podnikatel (tzn. že na tyto internetové stránky přistupujete nebo je používáte v rámci podnikání nebo obchodování) společnost Clarks a její ředitelé, úředníci, zaměstnanci, zástupci, poskytovatelé licencí, výrobci anebo dodavatelé neponesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku přístupu na tyto internetové stránky nebo jejich používáním, která bude nepřímá, specifická, následná nebo penalizační nebo patří do některé z následujících kategorií (ať už jde v jednotlivých případech o přímou či nepřímou): (i) ztráta zisku, prodeje, podnikání nebo příjmu; (ii) přerušení podnikatelské činnosti; (iii) ztráta předpokládaných úspor; (iv) ztráta nebo poškození dat; nebo (v) ztráta obchodních příležitostí, goodwillu nebo dobré pověsti. Odpovědnost společnosti Clarks vůči vám v žádném případě nepřesáhne celkovou částku 100 £ (nebo ekvivalent v místní měně, pokud žijete mimo Spojené království).

Nic v tomto ustanovení nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti Clarks za smrt či zranění osob způsobené její nedbalostí. Pokud země, ve které sídlíte, neumožňuje omezení nebo vyloučení odpovědnosti stanovené v tomto odstavci, bude jejich platnost zrušena výlučně v rozsahu nezbytném k zajištění toho, že tento odstavec bude slučitelný s právními předpisy dané země.

11. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST / VOLBA PRÁVA

Tyto podmínky se řídí a musí být interpretovány v souladu s anglickým právem a nevýlučnou pravomocí anglických soudů. Pokud je některé ustanovení těchto podmínek považováno za protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstávají platná v plné míře.

12. KONTAKTUJTE NÁS

"Chcete-li se na nás obrátit v souvislosti s čímkoli na těchto internetových stránkách nebo v těchto podmínkách, můžete: (i) napsat na adresu C & J Clark International Limited, 40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ; (ii) poslat nám e-mail na adresu customercare@clarks.com; nebo (iii) nám zatelefonovat na telefonní číslo 01458 899904."